اتاق سه تخته معمولی

از این تیپ اتاق 3 واحد وجود دارد که شامل یک تخت سینگل و یک تخت کینگ ساز می باشد.